Cennik

WYKAZ BADAŃ MOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA PRZEZ LABORATORIUM CELINY - CENNIK

Badania kruszyw
Lp. Przedmiot badań  Norma badawcza  Cena [ zł netto]
1 Analiza sitowa kruszywa PN-EN 933-1 70
2 Oznaczanie zawartości pyłów w kruszywie  PN-EN 933-1 100
3 Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości  PN-EN 933-3 100
4 Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu PN-EN 933-4 100
5 Oznaczanie zawartości wody   PN-EN 1907-5 80
6 Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  PN-EN 1097-5 100
7 Oznaczanie zawartości ziarn przekruszonych  PN-EN 933-5 90
8 Odporność na rozdrabnianie – Los Angeles  PN-EN 1097-2 315
9 Oznaczanie gęstości nasypowej  PN-EN 1097-3 90
10 Opis petrograficzny skrócony  PN-EN 932-1 150
11 Oznaczenie wskaźnika przepływu kruszyw drobnych  PN-EN 933-6 100
12 Badanie błękitem metylowym  PN-EN 933-9 130
13 Uziarnienie wypełniacza  PN-EN 933-10 110
14 Badanie pustych przestrzeni wypełniacza  PN-EN 1097-4 150
15 Badanie wskaźnika piaskowego – po 5- krotnym SE10 i SE4 PN-EN 933-8 320
16 Badanie nośności – CBR natychmiastowy  PN-EN 13286-47 250
17 Badanie nośności – CBR z namaczaniem przez 96h PN-EN 13286-47 400
18 Zawartość ziarn słabych  PN-B 06714-43 120
19 Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkieletu mieszanki kruszywa .Metoda Proctora PN-EN 13286-2 250
Mączki, kruszywa - analizy fizyko-chemiczne
1 pH PN-ISO 10390 120
2 Straty prażenia  PN-EN 1744-1 80
3 Zawartość : ołowiu, kadmu, chromu, niklu, miedzi, cynku, arsenu, boru, baru, litu, bizmutu, kobaltu, galu, indu, talu, strontu, wapnia, magnezu, glinu, sodu, żelaza, potasu, molibdenu, cyny 100zł/pierwiastek 
4 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w wodzie  PN-EN 1744-1 100
5 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie PN-EN 1744-1 140
6 Zawartość siarki całkowitej  PN-EN 1744-1 180
7 Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie  PN-EN 1744-1 100
8 Zawartość zanieczyszczeń lekkich  PN-EN 1744-1 200
9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, obecność humusu PN-EN 1744-1 90
10 Rozpuszczalność w wodzie  PN-EN 1744-1 150
11 Badanie białości  120
Gleby
1 pH PN-ISO 10390 120
2 Sucha masa  PN-ISO 11465 80
3 Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkiletu gruntowego .Metoda Proctora PN-EN 13286-2 250
4 Wilgotność gruntu  PN-B-04481 100
5 Wskaźnik piaskowy  PN-EN 933-8 300
6 Kalifornijski wskaźnik nośności CBR  PN-EN 13286-47 400
7 Zawartość : ołowiu, kadmu, chromu, niklu, miedzi, cynku, arsenu, boru, baru, litu, bizmutu, kobaltu, galu, indu, talu, strontu, wapnia, magnezu, glinu, sodu, żelaza, potasu, molibdenu, cyny 100/pierwiastek