Wykaz badań

WYKAZ BADAŃ MOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA PRZEZ LABORATORIUM CELINY

Badania kruszyw
Lp. Przedmiot badań  Norma badawcza 
1 Analiza sitowa kruszywa

Analiza sitowa polega na rozdziale badanego materiału na frakcje zawierające ziarna o różnej wielkości, poprzez przesiewanie przez zestaw sit, w wyniku czego ziarna o odpowiednich średnicach pozostają na kolejnych sitach. Po zważeniu poszczególnych klas ziarnowych określa się ile procent materiału pozostało na każdym sicie w stosunku do całości badanej próbki.

PN-EN
933-1
2 Oznaczanie zawartości pyłów w kruszywie 

Do pyłów zalicza się wszystkie drobne cząstki zawarte w kruszywie o wymiarze poniżej 0,063mm.

PN-EN
933-1
3 Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości

Wskaźnik płaskości FI stanowi sumę masy ziaren przechodzących przez sita prętowe, wyrażony w [%] w stosunku do całkowitej masy suchych ziaren.

PN-EN
933-3
4 Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu

Badanie kształtu ziarn wykonywane jest przy pomocy suwmiarki Schultza. Wskaźnik kształt SI informuje o zawartości ziaren o stosunku L/E (L – długość, E – grubość) większym niż 3, wyrażony w [%] całkowitej suchej masy badanych ziaren.

PN-EN
933-4
5 Oznaczanie zawartości wody.

Zasada  metody  polega  na określeniu  procentowej zawartości  wody  w  kruszywie  w wyniku  ważenia  próbki  analitycznej  przed  i po  suszeniu  w wentylowanej  suszarce  o temperaturze  110 ± 5  °C.   

PN-EN
1907-5
6 Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

Gęstość ziarn obliczana jest jako stosunek masy do objętości. Masa oznaczana jest poprzez ważenie próbki analitycznej w stanie nasyconym, powierzchniowo osuszonej i ponownie ważona po wysuszeniu w suszarce.

Nasiąkliwość to zwiększenie masy próbki kruszywa wysuszonego w suszarce spowodowane penetracją wody do dostępnych do niej pustych przestrzeni.

PN-EN
1097-5
7 Oznaczanie zawartości ziarn przekruszonych 

Zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych, w tym zairn całkowicie przekruszonych i procent ziarn całkowicie zaokraglonych oznaczony zgodnie z odpowiednią kategorią 

PN-EN
933-5
8 Odporność na rozdrabnianie – Los Angeles 

Odporność na rozdrabnianie oznaczana jest na podstawie pomiaru rozdrobnienia kruszywa w wyniku obtaczania się kruszywa wraz ze stalowymi kulami w obracającym się bębnie. Współczynnik Los Angeles (LA) odpowiada masie próbki analitycznej, która uległa rozdrobnieniu, wyrażonej w %, która przeszła przez sito 1,6 mm, po pełnym cyklu obrotów bębna. 

PN-EN
1097-2
9 Oznaczanie gęstości nasypowej 

Gęstość nasypowa, to iloraz masy suchego kruszywa wypełniającego określony cylinder pomiarowy do jego objętości. Wyznacza się ją w stanie luźnym oraz zagęszczonym.

PN-EN
1097-3
10 Mrozoodporność w wodzie 

Jednym z podstawowych parametrów trwałościowych kruszywa jest mrozoodporność. Ze względu na występowanie porów i szczelin w ziarnach, kruszywo narażone jest na destrukcję związaną z rozszerzaniem się zamarzającej wody. Badanie przeprowadza się z użyciem wody destylowanej.

PN-EN
1367-1
11 Mrozoodporność w 1NaCl

Jednym z podstawowych parametrów trwałościowych kruszywa jest mrozoodporność. Ze względu na występowanie porów i szczelin w ziarnach, kruszywo narażone jest na destrukcję związaną z rozszerzaniem się zamarzającej wody. Badanie przeprowadza się z użyciem 1% roztworu chlorku sodu.

PN-EN
1367-6
12 Mrozoodporność w 2NaCl

Badanie przeprowadza się z użyciem 2% roztworu chlorku sodu.

PN-B
11112-1996
13 Opis petrograficzny skrócony 

Umożliwia on poznanie podstawowych informacji o składnikach mineralnych i o tym, jaką funkcję pełnią w kruszywie.

PN-EN
932-1
14 Oznaczenie wskaźnika przepływu kruszyw drobnych 

Wskaźnik przepływu kruszywa jest miernikiem jego kanciastości.  Jest to czas, wyrażony w sekundach, w którym w określonych warunkach, z użyciem normowej aparatury, określona objętość kruszywa przepływa przez dany otwór.

PN-EN
933-6
15 Badanie błękitem metylowym 

Oznaczanie błękitem metylowym frakcji drobnych w kruszywach.

Do zawiesiny próbki analitycznej w wodzie dodaje się sukcesywnie porcje roztworu błękitu metylenowego. Po każdej porcji kontroluje się adsorpcję barwnika przez próbkę analityczną, wykonując na bibule filtracyjnej próbę plamy, w celu wykrycia obecności niezaadsorbowanego barwnika.

PN-EN
933-9
16 Uziarnienie wypełniacza 

Badanie polega na podziale i segregacji wypełniacza na kilka klas ziarnowych o zmniejszających się wymiarach, za pomocą zestawu sit. Badanie przydatne jest w szczególności do materiałów, które w stanie suchym nie wykazują tendencji ani do zbrylania, ani do elektryzowania. Przyjęta metoda jest przesiewaniem na sucho w strumieniu powietrza. Masa ziarn przechodzących przez każde sito odniesiona jest do początkowej masy materiału. 

PN-EN
933-10
17 Badanie pustych przestrzeni wypełniacza 

Metoda oznaczania pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza za pomocą aparatu Ridgena. Jest stosowana na przykład do oznaczania pustych przestrzeni wypełniacza, wykazujących zdolność do nasycania bitumami. 

PN-EN
1097-4
18 Badanie wskaźnika piaskowego – po 5- krotnym SE10 i SE4

Wskaźnik piaskowy jest to procentowy stosunek objętości ziaren frakcji piaskowej i częściowo żwirowej do objętości tych frakcji kruszywa wraz z cząstkami występującymi w formie zawiesiny przygotowanej w sposób określony normą.

PN-EN
933-8
19 Badanie nośności – CBR natychmiastowy 

Badanie przeprowadza się bez nasycenia przygotowanej próbki materiału wodą przez 96h

PN-EN
13286-47
20 Badanie nośności – CBR z namaczaniem przez 96h

Wskaźnik ten to procentowy stosunek obciążenia jednostkowego p, które trzeba zastosować, aby trzpień o średnicy 50 mm wcisnąć w próbkę dookreślonej głębokości (2,5 lub 5,0 mm) do obciążenia jednostkowego ps, które jest wartością stałą i odpowiada ciśnieniu przy wciskaniu trzpienia w standardowy tłuczeń. Badanie przeprowadza się z nasyceniem przygotowanej próbki materiału wodą przez 96h

PN-EN
13286-47
21 Zawartość ziaren słabych  PN-B
06714-43
22 Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkiletu mieszanki kruszywa. Metoda Proctora

Określenie maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej .

PN-EN
13286-2
Mączki, kruszywa - analizy fizyko-chemiczne
Lp. Przedmiot badań  Norma badawcza 
1 pH PN-ISO

10390

2 Straty prażenia 

Stratę prażenia oznacza się w atmosferze utleniającej w temperaturze 1000°C, powodując spalenie lub ulatnianie się jej zawartości.

PN-EN

1744-1

3 Zawartość tlenków : CaO, MgO, K2O, Na2O, Mn2O3, Fe2O3, Al2O3, Cr2O3, P2O5, ZnO

nie jest jeszcze określona metoda, możliwa jest metoda miareczkowa, spektrometria rentgenowska
PN-EN

196-2

4 Zawartość : ołowiu, kadmu, chromu, niklu, miedzi, cynku, arsenu, boru, baru, litu, bizmutu, kobaltu, galu, indu, talu, strontu, wapnia, magnezu, glinu, sodu, żelaza, potasu, molibdenu, cyny

 

Metoda spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES).

5 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w wodzie 

Metoda wagowa

PN-EN

1744-1

6 Zawartość siarki całkowitej 

Metoda wagowa

PN-EN

1744-1

7 Zawrtośc chlorków rozpuszczalnych w wodzie 

Metoda miareczkowa

PN-EN

1744-1

8 Zawartość zanieczyszczeń lekkich  PN-EN

1744-1

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, obecność humusu

Metoda wizualna

PN-EN

1744-1

10 Zawartośc kwasu fulvo

Metoda wizualna

PN-EN

1744-1

11 Rozpuszczalność w wodzie 

Metoda wagowa

PN-EN

1744-1

12 Badanie białości 
Gleby

Badanie przy wykorzystaniu spektrofotometru 3 color SF 80

Lp. Przedmiot badań  Norma badawcza 
1 pH PN-ISO
10390
2 Straty masy przy prażeniu  PN-78/B-06714/12
3 Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkieletu gruntowego. Metoda Proctora

Wilgotność   optymalna   gruntu   jest   to   wilgotność,   przy   której   grunt   ubijany   w   sposób   znormalizowany   uzyskuje maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego.

PN-EN
13286-2
4 Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu określa się stosunkiem masy wody wolnej lub zawartej w porach próbki gruntu do masy suchych, stałych cząstek gruntu, wyrażonej w procentach.

PN-B-04481
5 Wskaźnik piaskowy 

Wskaźnik piaskowy jest to procentowy stosunek objętości ziaren frakcji piaskowej i częściowo żwirowej do objętości tych frakcji gruntu wraz z cząstkami występującymi w formie zawiesiny przygotowanej w sposób określony normą.

PN-EN
933-8
6 Kalifornijski wskaźnik nośności CBR

Badanie   CBR   polega   na   odpowiednim   przygotowaniu   próbki   gruntu,   następnie   jej zagęszczeniu  przy  odpowiedniej  wilgotności  w  sposób  znormalizowany  w  cylindrze  CBR, nasyceniu   wodą   i   poddaniu   próbie   penetracji   standardowym   trzpieniem   w   sposób znormalizowany
PN-EN
13286-47
7 Zawartość : ołowiu, kadmu, chromu, niklu, miedzi, cynku, arsenu, boru, baru, litu, bizmutu, kobaltu, galu, indu, talu, strontu, wapnia, magnezu, glinu, sodu, żelaza, potasu, milibdenu, cyny

Metoda spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES).